الو خونه ای نیستی کار خاصی نداشتم

فقط میخواستم بگم امشب دیر میام

غذا تو یخچال هست فقط گرمش کن

.

انقدر بی دلیل انقدر خودبه خواه

تا عاشقت شدم لحنت غریبه شد

گرمای عشق رفت از جمله سازی هات

یه دفعه رو شد دیوونه بازی هات

حسی که درد شد سبزی که زرد شد

شامی که سرد شد یعنی عوض شدی

پلکت که میپره تا صبح یکسره خوابت نمیبره

یعنی عوض شدی

تگ دوم آهنگ رستاک

هوای لعنتی اون سیب و یادته

اون حال مستیه عجیب و یادته

دلت مسافره کفشاش رو پاش کن

گفتم عوض نشو گفتی تلاش کن

سیبی که چیدم و خوابی که دیدم و

موی سفیدم و یعنی عوض شدی

بغضی که میکشه مردی که دلخوشه

آواره ی تو شد یعنی عوض شدی

انقدر بی دلیل